ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ราชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 51
รายชื่อนักเรียนป.1-ม.-3 ปีการศึกษา 1/61 Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 59
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 91
สรุปผลการทดสอบระดับชาติOnetป.6 ปี2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 118
บันทึกข้อความขอเบิกงบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.67 KB 69
สรุปผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 72
รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ม.3 ปีการศึกษา59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.6 MB 67
รายชื่อนักเรียนติดปพ.5(1/2560) Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 87
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 78
สารสนเทศปีการศึกษา 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 70
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 86
แบบกรอกเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414 KB 80
รายชื่อนักเรียน 1/59 (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.72 KB 84
ใบรายชื่อ1/59 (ติด ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.4 KB 101
แบบกรอกคะแนน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.26 KB 103
แบบกรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.49 KB 83
แบบกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.6 KB 79