ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงสร้างและอัตราเวลาเรียนโคกกุง2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.73 KB 11
หลักสูตรสถานศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 14
SAR 2561 12
ประกาศอัตฯ มฐ. ประถม และค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.11 KB 13
ประกาศอัตฯ มฐ. ปฐมวัยและค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.78 KB 7
ประกาศหลักสูตรบ้านโคกกุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.39 KB 8
หลักสูตรสถานศึกษาแก้ไข2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 10
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3(ติด ปพ.5 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 9
ราชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 59
รายชื่อนักเรียนป.1-ม.-3 ปีการศึกษา 1/61 Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 68
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 104
สรุปผลการทดสอบระดับชาติOnetป.6 ปี2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 123
บันทึกข้อความขอเบิกงบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.67 KB 74
สรุปผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 79
รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ม.3 ปีการศึกษา59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.6 MB 74
รายชื่อนักเรียนติดปพ.5(1/2560) Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 94
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 86
สารสนเทศปีการศึกษา 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 75
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 96
แบบกรอกเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414 KB 85
รายชื่อนักเรียน 1/59 (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.72 KB 91
ใบรายชื่อ1/59 (ติด ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.4 KB 110
แบบกรอกคะแนน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.26 KB 110
แบบกรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.49 KB 91
แบบกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.6 KB 87