ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
12 รายงานกรณีศึกษา สมพร แปไธสง P 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.38 KB 449
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3(ติด ปพ.5 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 446
ราชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 468
รายชื่อนักเรียนป.1-ม.-3 ปีการศึกษา 1/61 Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 481
สรุปผลการทดสอบระดับชาติOnetป.6 ปี2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 521
บันทึกข้อความขอเบิกงบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.67 KB 481
สรุปผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 479
รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ม.3 ปีการศึกษา59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.6 MB 478
รายชื่อนักเรียนติดปพ.5(1/2560) Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 513
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 488
แบบกรอกเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414 KB 500
รายชื่อนักเรียน 1/59 (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.72 KB 502
ใบรายชื่อ1/59 (ติด ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.4 KB 525
แบบกรอกคะแนน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.26 KB 548
แบบกรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.49 KB 510
แบบกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.6 KB 497
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 478
แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.35 MB 411
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 402
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 408
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา แก้ไข 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 7
หลักสูตรสถานศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.42 MB 411
โครงสร้างและอัตราเวลาเรียนโคกกุง2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.73 KB 417
หลักสูตรสถานศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 411
ประกาศอัตฯ มฐ. ประถม และค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.11 KB 422
ประกาศอัตฯ มฐ. ปฐมวัยและค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.78 KB 423
ประกาศหลักสูตรบ้านโคกกุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.39 KB 424
หลักสูตรสถานศึกษาแก้ไข2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 425
SAR โรงเรียน
SAR 2561(ปรัปปรุงใหม่) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 415
SARปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 901.23 KB 409
SARปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 908.06 KB 402
SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 427
SARครู
SARครูอมรรัตน์2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 428.83 KB 400
SAR ครูสิริรัตน์2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.14 KB 409
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 399
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 403
SRA ครูเพ็ญพร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.76 KB 403
SARครูอุทุมพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.31 KB 399
SARครูสายพิน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.15 KB 402
SARครูวราพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 573.32 KB 404
SARครูพนิดา 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 541
SARครูปิ่นนภาปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.97 KB 397
SARครูธันยาภรณ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 402
SARครูขวัญฤทัย2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.01 KB 406
SARครูกรุณา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 403
Sar ครูปทิตตา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.12 KB 409
คำสังโรงเรียน
คำสั่งอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.66 KB 409
คำสั่งวิชาการเนื่องในวันแม่ 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.21 KB 404
คำสั่งวันภาษาไทย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.08 KB 404
คำสั่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 406
คำสั่งจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.49 KB 411
คำสั่ง SAR 61 โรงเรียนบ้านโคกกุง62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.84 KB 406
คำสี่งประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.08 KB 399
คำสั่งประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.06 KB 397
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 392
สารสนเทศปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 390
สารสนเทศปีการศึกษา 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 460