ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
12 รายงานกรณีศึกษา สมพร แปไธสง P 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.38 KB 10
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3(ติด ปพ.5 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 21
ราชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 77
รายชื่อนักเรียนป.1-ม.-3 ปีการศึกษา 1/61 Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 91
สรุปผลการทดสอบระดับชาติOnetป.6 ปี2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 132
บันทึกข้อความขอเบิกงบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.67 KB 87
สรุปผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 93
รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ม.3 ปีการศึกษา59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.6 MB 89
รายชื่อนักเรียนติดปพ.5(1/2560) Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 114
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 102
แบบกรอกเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414 KB 102
รายชื่อนักเรียน 1/59 (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.72 KB 109
ใบรายชื่อ1/59 (ติด ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.4 KB 133
แบบกรอกคะแนน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.26 KB 131
แบบกรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.49 KB 110
แบบกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.6 KB 104
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 50
แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.35 MB 23
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 14
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 18
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.42 MB 15
โครงสร้างและอัตราเวลาเรียนโคกกุง2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.73 KB 23
หลักสูตรสถานศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 22
ประกาศอัตฯ มฐ. ประถม และค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.11 KB 30
ประกาศอัตฯ มฐ. ปฐมวัยและค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.78 KB 27
ประกาศหลักสูตรบ้านโคกกุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.39 KB 18
หลักสูตรสถานศึกษาแก้ไข2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 25
SAR โรงเรียน
SAR 2561(ปรัปปรุงใหม่) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 16
SARปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 901.23 KB 17
SARปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 908.06 KB 13
SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 35
SARครู
SARครูอมรรัตน์2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 428.83 KB 13
SAR ครูสิริรัตน์2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.14 KB 16
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 11
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 14
SRA ครูเพ็ญพร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.76 KB 13
SARครูอุทุมพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.31 KB 11
SARครูสายพิน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.15 KB 14
SARครูวราพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 573.32 KB 15
SARครูพนิดา 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 97
SARครูปิ่นนภาปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.97 KB 11
SARครูธันยาภรณ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 13
SARครูขวัญฤทัย2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.01 KB 16
SARครูกรุณา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 14
Sar ครูปทิตตา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.12 KB 13
คำสังโรงเรียน
คำสั่งอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.66 KB 18
คำสั่งวิชาการเนื่องในวันแม่ 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.21 KB 15
คำสั่งวันภาษาไทย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.08 KB 17
คำสั่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 16
คำสั่งจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.49 KB 17
คำสั่ง SAR 61 โรงเรียนบ้านโคกกุง62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.84 KB 16
คำสี่งประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.08 KB 13
คำสั่งประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.06 KB 18
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 12
สารสนเทศปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 8
สารสนเทศปีการศึกษา 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 82