โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

          ภายใน ปี 2562 โรงเรียนบ้านโคกกุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรมืออาชีพ

ปรัชญา

“สิกฺขา  บุคฺคลา   วฒฺนา”  หมายถึง    การศึกษา คือการพัฒนาบุคคล