กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญพร ลิไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0