โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3