กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวราพร ตั้งกุลธนวุฒิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3