โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

  น้ำเงิน  -  แดง  ”

        สีน้ำเงิน  หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข

        สีแดง  หมายถึง  ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน