กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรุณา ยินดี
ครู คศ.3

นางอุทุมพร พรมไธสง
พนักงานราชการ

นางจรรยวรรธน์ ครองปัญญากวี
ครู คศ.3