กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ เจริญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรุณา ยินดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0