โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรุณา ยินดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอุทุมพร พรมไธสง
พนักงานราชการ

นางจรรยวรรธน์ ครองปัญญากวี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1