คณะผู้บริหาร

นางกรุณา ยินดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน