คณะผู้บริหาร

นายเชษฐา พรมไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา