กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสายพิน ของเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางกรุณา ยินดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0