กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสายพิน ของเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางกรุณา ยินดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3