กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ อาษานอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6