โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้

3. บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน

4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย (GOAL)

1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. ครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน