โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
ปฐมวัย

นางสาวมนทิรา เจือสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสุมาลี มุดไธสง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2