ปฐมวัย

นางสาวมนทิรา เจือสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสุมาลี มุดไธสง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2