กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง
ครู คศ.3

นางพนิดา ธงจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2