กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง

นางพนิดา ธงจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0