กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพนิดา ธงจันทร์
ครู คศ.1