โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพนิดา ธงจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2