โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
คณะผู้บริหาร

นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา