กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอมรรัตน์ ปุริสังสันโต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริรัตน์ ดาราย้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางพนิดา ธงจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2