กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอมรรัตน์ ปุริสังสันโต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิริรัตน์ ดาราย้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางพนิดา ธงจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0