โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอมรรัตน์ ปุริสังสันโต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริรัตน์ ดาราย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวขวัญฤทัย ปัดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางพนิดา ธงจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2