โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
อื่นๆ

นายบด ชาญกล้า
นักการภารโรง

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิม ยุ่มไธสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ