โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิ่นนภา อุทธา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3