โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

เข้าดูสื่อการสอน การใช้งานโปรแกรม Microsoft word ผ่านทาง Utube
สอนโดย ครูพนิดา   ธงจันทร์

การกำหนดรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์เอกสาร word