โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.2
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.2
แบบฝึกหัด วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.2  (สอนโดย ครูพนิดา ธงจันทร์)

1. วัสดุประเภทโลหะ
คลิกลิงค์เริ่มทำแบบฝึกหัด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO09rhNkj6CbVM5zwdZjRJ2EJYeHG1sHqmX5CibqgJEzB-Xw/viewform