ประถมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา
ตารางออกอากาศDLTV

ป.1 เข้าเรียนที่นี่ https://dltv.ac.th/DLTV1?fbclid=IwAR0EFF753KyaDqH-K-zQCUn_Sp8mr9MZFIqw7p80cQyCuw2Ohbah0mwsmfc

ป.2 เข้าเรียนที่นี่ https://dltv.ac.th/DLTV2?fbclid=IwAR0j8jIgZ3ociCJrrgnToSOGDZmo52c3SOEHje6Bu2fxUc4vHQ_crCIWrSU

ป.3 เข้าเรียนที่นี่ https://dltv.ac.th/DLTV3?fbclid=IwAR075UdmTH6l8k6NSRDhSb2yAVXcMbodh8bbYBMEahaAEHMHvOXebnQZnRk

ป.4 เข้าเรียนที่นี่ https://dltv.ac.th/DLTV4?fbclid=IwAR03SLBBy0vFcFtXF09X6N-m-Lo7cQ4S9YT2v-m7UYC59fqa1x1g0gU30rY

ป.5 เข้าเรียนที่นี่ https://dltv.ac.th/DLTV5?fbclid=IwAR3orFGQvkuUBhJZVg2kcDMgRYTjv8bgR_90AtZGqCdDyK2Z_IU8YoSqqx0

ป.6 เข้าเรียนที่นี่ https://dltv.ac.th/DLTV6?fbclid=IwAR3J1IDY5w4MPtfaCOIvgb2K_XiOuxN1m5PibU3gwcYtR4u5erI-GbtbPkw