มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางออกอากาศDLTV

ม. 1 เข้าเรียนที่นี่ https://dltv.ac.th/DLTV7?fbclid=IwAR22QgWPzxndd8-LCJCPPR_84I1bmWGdYEB4FjqrStOTjYU9vmBxnA5O_RQ

ม. 2 เข้าเรียนที่นี่ https://dltv.ac.th/DLTV8?fbclid=IwAR2Mdokl2CkfkBa9UYnAMXVF_eSFpNWJaDThRsMaOp9tCcLyII_vND8wQak

ม. 3 เข้าเรียนที่นี่ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdltv.ac.th%2FDLTV9%3Ffbclid%3DIwAR0hdTp8o-Z93uOhwXSdflpxogUWRNSSIx9UHY1Uo7XEU3qJ1Ucl7wFIEkA&h=AT3RQsnfUBk6XuhI369pFq344ZoWIF5DLfUXXWHyZGSRHA0B_D9jJ4bt0NY3dfs4cL01Dyc07P1yI0alAGLni5aeMmHd2UzuAW55ZA2PPlonQMjz6_BZFwH6LApK0GOXiuESH67p4qZKL8GfN3QhnJ2euky0u6SSdWE