ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
12 รายงานกรณีศึกษา สมพร แปไธสง P 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.38 KB 72569
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3(ติด ปพ.5 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 72477
ราชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 72163
รายชื่อนักเรียนป.1-ม.-3 ปีการศึกษา 1/61 Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 72226
สรุปผลการทดสอบระดับชาติOnetป.6 ปี2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 72335
บันทึกข้อความขอเบิกงบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.67 KB 72342
สรุปผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 72576
รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ม.3 ปีการศึกษา59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.6 MB 72204
รายชื่อนักเรียนติดปพ.5(1/2560) Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 72213
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 72461
แบบกรอกเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414 KB 72278
รายชื่อนักเรียน 1/59 (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.72 KB 72353
ใบรายชื่อ1/59 (ติด ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.4 KB 72588
แบบกรอกคะแนน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.26 KB 72211
แบบกรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.49 KB 72238
แบบกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.6 KB 72200
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 53331
แผนปฏิบัติการ 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 72548
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 72499
แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.35 MB 72366
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 72476
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 72366
หลักสูตรสถานศึกษา
ปก คำนำ สารบัญ หลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกกุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.48 KB 72581
ประกาศหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกกุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.48 KB 72398
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 72584
หลักสูตรสถานศึกษา แก้ไข 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 72280
หลักสูตรสถานศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.42 MB 72476
โครงสร้างและอัตราเวลาเรียนโคกกุง2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.73 KB 72591
หลักสูตรสถานศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 72393
ประกาศอัตฯ มฐ. ประถม และค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.11 KB 72516
ประกาศอัตฯ มฐ. ปฐมวัยและค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.78 KB 72199
ประกาศหลักสูตรบ้านโคกกุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.39 KB 72639
หลักสูตรสถานศึกษาแก้ไข2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 72296
SAR โรงเรียน
SAR 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 72372
SAR 2561(ปรัปปรุงใหม่) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 72426
SARปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 901.23 KB 72275
SARปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 908.06 KB 72566
SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 72445
SARครู
Sar ครูขวัญฤทัย 63 Word Document ขนาดไฟล์ 608 KB 72532
SARครูอมรรัตน์2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 428.83 KB 72219
SAR ครูสิริรัตน์2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.14 KB 72305
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 72384
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 72375
SRA ครูเพ็ญพร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.76 KB 72592
SARครูอุทุมพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.31 KB 72447
SARครูสายพิน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.15 KB 72166
SARครูวราพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 573.32 KB 72285
SARครูพนิดา 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 72414
SARครูปิ่นนภาปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.97 KB 72428
SARครูธันยาภรณ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 72550
SARครูขวัญฤทัย2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.01 KB 72451
SARครูกรุณา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 72203
Sar ครูปทิตตา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.12 KB 72687
คำสังโรงเรียน
คำสั่งอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.66 KB 72588
คำสั่งวิชาการเนื่องในวันแม่ 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.21 KB 72186
คำสั่งวันภาษาไทย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.08 KB 72594
คำสั่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 72380
คำสั่งจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.49 KB 72466
คำสั่ง SAR 61 โรงเรียนบ้านโคกกุง62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.84 KB 72298
คำสี่งประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.08 KB 72394
คำสั่งประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.06 KB 72574
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 72193
สารสนเทศปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 72209
สารสนเทศปีการศึกษา 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 72416
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีพ.ศ.2563 - 2567 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 71306