ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
12 รายงานกรณีศึกษา สมพร แปไธสง P 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.38 KB 123805
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3(ติด ปพ.5 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 123511
ราชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 123190
รายชื่อนักเรียนป.1-ม.-3 ปีการศึกษา 1/61 Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 123255
สรุปผลการทดสอบระดับชาติOnetป.6 ปี2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 123361
บันทึกข้อความขอเบิกงบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.67 KB 123451
สรุปผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 123600
รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ม.3 ปีการศึกษา59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.6 MB 123231
รายชื่อนักเรียนติดปพ.5(1/2560) Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 123242
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 123485
แบบกรอกเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414 KB 123303
รายชื่อนักเรียน 1/59 (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.72 KB 123379
ใบรายชื่อ1/59 (ติด ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.4 KB 123616
แบบกรอกคะแนน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.26 KB 123238
แบบกรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.49 KB 123262
แบบกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.6 KB 123233
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 104354
แผนปฏิบัติการ 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 123573
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 123533
แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.35 MB 123391
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 123512
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 123411
หลักสูตรสถานศึกษา
ปก คำนำ สารบัญ หลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกกุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.48 KB 123604
ประกาศหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกกุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.48 KB 123423
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 123608
หลักสูตรสถานศึกษา แก้ไข 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 123307
หลักสูตรสถานศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.42 MB 123510
โครงสร้างและอัตราเวลาเรียนโคกกุง2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.73 KB 123617
หลักสูตรสถานศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 123427
ประกาศอัตฯ มฐ. ประถม และค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.11 KB 123564
ประกาศอัตฯ มฐ. ปฐมวัยและค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.78 KB 123234
ประกาศหลักสูตรบ้านโคกกุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.39 KB 124003
หลักสูตรสถานศึกษาแก้ไข2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 123326
SAR โรงเรียน
SAR 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 123396
SAR 2561(ปรัปปรุงใหม่) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 123455
SARปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 901.23 KB 123302
SARปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 908.06 KB 123602
SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 123475
SARครู
Sar ครูขวัญฤทัย 63 Word Document ขนาดไฟล์ 608 KB 123554
SARครูอมรรัตน์2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 428.83 KB 123246
SAR ครูสิริรัตน์2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.14 KB 123336
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 123409
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 123405
SRA ครูเพ็ญพร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.76 KB 123620
SARครูอุทุมพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.31 KB 123471
SARครูสายพิน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.15 KB 123199
SARครูวราพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 573.32 KB 123318
SARครูพนิดา 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 123465
SARครูปิ่นนภาปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.97 KB 123453
SARครูธันยาภรณ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 123586
SARครูขวัญฤทัย2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.01 KB 123524
SARครูกรุณา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 123231
Sar ครูปทิตตา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.12 KB 123773
คำสังโรงเรียน
คำสั่งอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.66 KB 123622
คำสั่งวิชาการเนื่องในวันแม่ 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.21 KB 123210
คำสั่งวันภาษาไทย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.08 KB 123638
คำสั่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 123418
คำสั่งจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.49 KB 123500
คำสั่ง SAR 61 โรงเรียนบ้านโคกกุง62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.84 KB 123322
คำสี่งประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.08 KB 123419
คำสั่งประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.06 KB 123607
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 123224
สารสนเทศปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 123237
สารสนเทศปีการศึกษา 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 123437
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีพ.ศ.2563 - 2567 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 122326