โรงเรียนบ้านโคกกุง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง   ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
เบอร์โทรศัพท์ 0819675347
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
12 รายงานกรณีศึกษา สมพร แปไธสง P 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.38 KB 260594
รายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3(ติด ปพ.5 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.92 KB 260379
ราชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 260386
รายชื่อนักเรียนป.1-ม.-3 ปีการศึกษา 1/61 Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 260409
สรุปผลการทดสอบระดับชาติOnetป.6 ปี2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 260433
บันทึกข้อความขอเบิกงบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.67 KB 260432
สรุปผลการทดสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 260390
รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ม.3 ปีการศึกษา59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.6 MB 260391
รายชื่อนักเรียนติดปพ.5(1/2560) Word Document ขนาดไฟล์ 35.85 KB 260448
รายชื่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกุง Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 260402
แบบกรอกเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 414 KB 260433
รายชื่อนักเรียน 1/59 (ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.72 KB 260423
ใบรายชื่อ1/59 (ติด ปพ.5) Word Document ขนาดไฟล์ 34.4 KB 260449
แบบกรอกคะแนน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.26 KB 260495
แบบกรอกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.49 KB 260444
แบบกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ฟอร์มเปล่า) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.6 KB 260409
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 83620
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 260404
แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.35 MB 260325
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.4 MB 260310
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.79 MB 260325
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา แก้ไข 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 259938
หลักสูตรสถานศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.42 MB 260322
โครงสร้างและอัตราเวลาเรียนโคกกุง2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.73 KB 260357
หลักสูตรสถานศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 260326
ประกาศอัตฯ มฐ. ประถม และค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.11 KB 260340
ประกาศอัตฯ มฐ. ปฐมวัยและค่าเป้าหมาย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.78 KB 260340
ประกาศหลักสูตรบ้านโคกกุง 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.39 KB 260680
หลักสูตรสถานศึกษาแก้ไข2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 260371
SAR โรงเรียน
SAR 2561(ปรัปปรุงใหม่) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 260333
SARปีการศึกษา 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 901.23 KB 260318
SARปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 908.06 KB 260317
SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 260341
SARครู
SARครูอมรรัตน์2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 428.83 KB 260317
SAR ครูสิริรัตน์2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.14 KB 260319
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 260311
SAR ครูฉวีวรรณ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.06 KB 260320
SRA ครูเพ็ญพร2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.76 KB 260315
SARครูอุทุมพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.31 KB 260318
SARครูสายพิน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.15 KB 260319
SARครูวราพร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 573.32 KB 260321
SARครูพนิดา 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 260508
SARครูปิ่นนภาปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.97 KB 260313
SARครูธันยาภรณ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 260322
SARครูขวัญฤทัย2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.01 KB 260322
SARครูกรุณา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 260319
Sar ครูปทิตตา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.12 KB 260528
คำสังโรงเรียน
คำสั่งอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.66 KB 260324
คำสั่งวิชาการเนื่องในวันแม่ 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.21 KB 260320
คำสั่งวันภาษาไทย 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.08 KB 260328
คำสั่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 260319
คำสั่งจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.49 KB 260323
คำสั่ง SAR 61 โรงเรียนบ้านโคกกุง62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.84 KB 260316
คำสี่งประจำปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.08 KB 260323
คำสั่งประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 674.06 KB 260310
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.04 MB 260307
สารสนเทศปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 260303
สารสนเทศปีการศึกษา 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 260371